Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

 Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy poprzez zmniejszenie zapylenia na stanowiskach pracy objętych projektem

 

Planowane efekty:

Obniżenie poziomu pyłów, manganu i jego związków nieograniczonych do poziomu zgodnego z normą. Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zawodowych, m.in pylicy płuc, astmy, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa, dychawicy oskrzelowej; zredukowanie i wyeliminowanie zagrożeń dotyczących narażenia na pyły. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy co wpłynie na zmniejszenie absencji chorobowej i utrzyma zdolność do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników. 

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 586.428,81 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcu czterysta dwadzieścia osiem złoty i osiemdziesiąt jeden groszy 00/100)

Wartość dofinansowania 240.000.00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych zero groszy)

b_150_100_16777215_00_images_tabliczka.jpg